Primární sektor světového hospodářství

těžební průmysl ( charakteristika odvětví, naleziště nejvýznamnějších zdrojů surovin a jejich těžba; surovinový a energetický globální problém; situace v ČR)

 

· základna průmyslové výroby ( 8% sv. prům. produkce ); závislý na nerostném bohatství
· typy areálů těžebního průmyslu: 1) pánevní – rozsáhlá území, souvislá ložiska ( hl. rudy, uhlí, ropa & z. plyn ); 2) ohniskové – menší ložiska ( nežel. rudy, legovací kov, chemické suroviny ) 3) rozptýlené – malá ložiska ( vzácné a drahé kovy, grafit.)
- lidstvo dnes využívá asi 250 druhů surovin – prvním kovem, který lidé poznali byla měď ( již 12 000 př.n.l), dále slitina mědi a cínu – bronz, železná ruda atd.; do průmyslové revoluce v 18. – 19. století známy a používány v podstatě stále stejné kovy ( měď, železo, zlato, stříbro, cín, olovo, rtuť); 1841 uran, 1821 bauxit atd.; nejnovější změny v těžbě – titan, koblat, lithium, niob, tantal, germanium, tellur; dnes  90% veškeré těžby tvoří cca 25 druhů nerostných surovin : ropa, plyn, uhlí, žel. ruda, bauxit, měď, Au, Ag, diamanty, draselné soli

- zásoby minerálních surovin se nehledě na intenzivní těžbu za posledních 20 –25 let nezmenšily, ale vzrostly!!!!!!!!! ( rozvoj vědy a techniky, nová technologie, lepší evidence, počítačové zpracování nalezišť, dokonalejší geologické studie atd.
- energetická a surovinová krize + jejich důsledek !!!!! ( viz. seminář)

- nejvýznamnější komplexní oblasti těžby nerostných surovin.:
1) USA – horská oblast na západě ( uhlí, barevné kovy, žel. ruda, chem. sur. )
2) Mexický záliv – od Texasu po Floridu ( ropa, zem. plyn, síra, fosfority )
3) Sibiř - ( paliva, rudy, nerudné suroviny )
4) SV a JV Čína – ( ropa, uhlí, zem. plyn )
5) S a Z Austrálie - ( žel. ruda, bauxit, mangan, diamanty )
6) Centrální hornatá oblast Jižní Afriky ( zlato, Platina, kamenná sůl)

7) Africký měděný pás – Katanga a Zambie( diamanty, měď, kobalt, uran, zirkon)

8) Peruánsko – chilská oblast ( měď, olovo, zinek)

9) JV Asie – cín, antimon, titan, wolfram)
■ Těžba rud a nerudných surovin :
USA – 1. místo v těžbě fosforitů & síry
Austrálie – orientace na export ( USA, Japonsko, Z. Europa ), bauxit, mangan, Pb, Zn, Ti
Kanada – export Zn, U, Cu, Ni, Pt, Ag, draselné soli hl, do USA..pak Japonsko , Z Evropa
J.A.R. – Cr, Mn, Cu, Pt, Ag, Au ( monopol ), Sb, diamanty export do USA a Z. Evropy,
SNS – žel. rudy, Cr, Cu, Ni, Mn, dras. soli, diamanty, slída
· těžba uhlí:  66% má USA, SNS, Německo, GB, Austrálie
těžba za rok 2000 5,7 mld. tun ( poměr mezi černým a hnědým uhlím : 63:37 )
hl. export: USA, Austrálie

· těžba ropy: přírodní hořlavá kapalina tvořená směsí plynných, kapalných a (rozpustných) tuhých uhlovodíků. Téměř bezbarvá až černá, zeleně fluoreskující, různě viskózní kapalina. Nejvýznamn. naleziště ropy jsou na severní polokouli v Rusku, Saúdské Arábii, USA, Mexiku, Číně, Velké Británii, Iráku, Kuvajtu, Libyi, Norsku, Kanadě, Egyptě, Rumunsku; v rovníkové oblasti a na jižní polokouli jsou významná naleziště ve Venezuele a v Indonésii. V ČR se ropa těží na jižní Moravě. Nejtěkavějšími produkty jsou uhlovodíkové plyny, lehký benzin (70 – 90 °C), těžký benzin, dále se získávají petrolej, motorová nafta, plynový, lehký, střední a těžký olej a destilační zbytek (ropný asfalt). Z něho po oddestilování frakcí vzniká mazut, popř. se dále destiluje.

· těžba zem. plynu: Přírodní bezbarvá směs nejjednodušších uhlovodíků (hlavně alkanů, např. methan) a dalších plynů (dusík, helium, oxid uhličitý, sirovodík, včetně vzácných plynů, např. helium). Plyn zemní se nachází v podzemních ložiskách, často v souvislosti s ložisky ropy nebo uhlí; podle biogenní (organické) teorie vznikl plyn zemní (obdobně jako ropa a uhlí) z nahromaděných rostlinných nebo živočišných zbytků jejich biochemickou a následnou geochemickou přeměnou za účinku vysokých tlaků, teplot a katalytického vlivu hornin; největší zásoby : SNS, JZ Asie; oblasti těžby : Sibiř, Texas, Alberta ( Kanada ); export : SNS, Kanada, Nizozemí, Norsko, Alžír, Indonésie
· těžba uranu: uranium, radioaktivní chemický prvek ze skupiny aktinoidů. V přírodě se vyskytuje nejčastěji ve smolinci (uraninitu). Používá se zejm. jako palivo v jaderných reaktorech; export : Rusko, Austrálie, Namibie, Kanada, Niger, Francie

 

 

MEZINÁRODNÍ PŘEHLEDY

 

 

 

INTERNATIONAL SURVEYS

26-28. Těžba surové ropy a zemního plynu

 

 

 

 

          Crude petroleum and natural gas production

 

 

 

 

Prameny: 8, 32, 33

 

 

 

 

 

 

Země

Měrná hmot-nost

Těžba surové ropy (tis. t)

Těžba zemního plynu (PJ)

Crude petroleum production (thous. t)

Natural gas production

1995

1999

20001)

1995

1999

20001)

Country

1999

celkem

na
1 obyvatele (kg)

celkem

na 1 000 obyvatel
(TJ)

Specific gravity

Total

Per capita

Total

Per 1 000 inhabitants

Česká republika

.

146

183

175

17,0

8,3

7,8

3,2

0,3

Dánsko

0,820

9 168

14 676

17 808

3 334,8

210

293

309

57,8

Francie

0,860

2 508

1 836

1 848

31,4

138

71

67

1,1

Itálie

0,920

5 208

4 572

4 128

71,5

760

679

651

11,3

Maďarsko

0,830

1 668

1 248

1 140

113,8

176

132

125

12,5

Německo 

0,870

2 928

2 748

3 120

38,0

689

752

710

8,7

Nizozemsko

0,920

2 724

1 596

1 440

90,8

2 511

2 240

2 148

135,4

Norsko

0,810

134 616

148 728

158 628

35 329,2

1 276

2 092

2 153

479,4

Polsko

.

292

434

653

16,9

146

149

156

4,0

Rakousko

0,890

1 032

996

1 008

124,3

57

69

71

8,8

Rumunsko

0,900

6 720

6 156

6 036

269,0

605

149

156

6,9

Rusko

0,877

305 112

304 752

323 004

2 220,1

22 699

21 688

22 777

156,6

Slovensko

.

62

66

59

10,9

12

7

6

1,1

Spojené království

0,843

121 800

128 268

118 440

1 981,9

2 962

4 140

4 531

75,8

Bahrajn

.

1 955

9) 2 251

9) 2 246

3 255,0

264

243

231

334,8

Čína

0,860

150 048

160 380

162 228

127,2

777

954

1 083

0,8

Indie

0,840

35 172

31 944

32 424

32,4

874

1 098

1 137

1,1

Indonésie

0,848

73 416

66 240

69 768

331,5

2) 2 444

2) 3 389

2) 3 212

15,3

Irák

0,844

36 084

124 392

125 256

5 457,8

124

194

193

8,4

Írán

0,860

179 400

176 604

185 712

2 917,2

1 506

2 228

2 382

37,4

Katar

0,827

18 708

29 988

33 528

58 821,1

527

831

1 097

1 924,6

Kuvajt 3)

0,866

100 920

109 704

119 700

54 657,5

354

335

370

168,9

Malajsie 4)

0,820

33 552

32 892

32 484

1 396,0

1 074

1 594

1 766

75,9

Saúdská Arábie 3)

0,859

399 912

367 728

404 316

19 868,1

1 484

1 862

2 044

100,4

Spojené arabské emiráty 

0,790

103 212

94 908

102 852

39 406,9

1 222

1 417

1 484

568,6

Libye

0,831

67 296

64 056

68 508

12 950,5

246

198

228

43,1

Nigérie

0,850

92 160

96 072

100 224

869,8

189

274

491

4,3

Argentina

0,887

35 892

41 424

40 236

1 086,6

1 226

1 711

1 813

49,0

Brazílie

0,867

5) 34 908

5) 55 824

5) 62 760

374,2

2) 348

2) 518

2) 581

3,5

Kanada

0,847

6) 91 824

6) 94 044

6) 98 556

3 205,1

6 137

6 838

7 061

229,6

Kolumbie

0,869

30 252

40 632

34 332

811,2

181

228

254

6,0

Mexiko

0,896

141 324

151 080

157 032

1 618,6

2,7) 1 122

2,7) 2 191

2,7) 2 146

22,1

Spojené státy

0,869

330 828

296 628

295 020

1 041,6

20 204

20 457

20 722

73,2

Venezuela

0,904

144 864

137 196

144 708

5 987,1

2) 1 626

2) 1 122

1 260

52,1

Austrálie

0,880

5) 21 612

5) 26 460

5) 35 772

1 876,0

8) 1 163

8) 1109

8) 1 113

58,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) výpočet ČSÚ

1) Calculated by the Czech Statistical Office

2) včetně zpětně vtlačeného a odpadního plynu

2) Gas re-injected and wasted gas included in input data

3) těžba ropy: včetně Neutrální zóny

3) Crude petroleum production: incl. Neutral Zone

 

 

4) pouze Sabah a Sarawak

4) Sabah and Sarawak only

 

 

5) včetně zkapalněného zemního plynu.

5) Including natural gas liquids

 

 

6) data zahrnují asfaltické písky (syntetickou ropu)

6) Data include petroleum from tar sands (synthetic crude  petroleum)

7) ve vstupních údajích včetně ztrát

7) Shrinkage included in input data

 

 

8) údaje za 12 měsíců končících 30.6.

8) Figures for 12 months ending 30 June of year stated

 

 

9) surová ropa a zkapalněný zemní plyn, včetně aditiv
   a jiných hydrokarbonátů

9) Crude Oil and NGL Production, incl. Additives
    and other Hydrocarbons

 

- situace v ČR – viz. seminář

 

Tato stránka WWW je 10