Sekundární sféra světového hospodářství

zpracovatelský průmysl

(význam, struktura, rozmístění; srovnej průmyslovou výrobu regionu Severní Ameriky a Afriky – společné a odlišné rysy; situace v ČR)

- Průmysl – vedoucí odvětví materiální výroby

- klíčová odvětví – energetika, strojírenství a chemický průmysl – rozvíjejí se nejdynamičtěji; pomaleji pak hutnictví; nejpomaleji spotřební a potravinářský

- lokalizační faktory ( trh – spotřeba; surovina; pracovní síla; energie; voda; životní prostředí – reliéf; atd.)

- struktura světového průmyslu – 1. strojírenství ( určuje vědeckotechnický pokrok; klesá podíl dopravního – hlavně lodě a železnice, naopak do popředí elektrotechnika a elektronika, robotika atd.); 2. chemický ( v Nizozemí, Francii, Německu, USA až 25% podíl na struktuře průmyslu; výroba polymerů – syntetika; klesá podíl výroby základní chemie a primárního zpracování);

3. potravinářský ( stále je potřeba uživit lidi; roste produkce obilovin)

-         Energetika – palivově energetický komplex ( zisk primární zdrojů a přeměna na sekundární); určuje vyspělost hospodářství; určovala lokalizaci průmyslu; do  19. stol. dřevo; pak uhlí; dnes ropa a zemní plyn, v budoucnu uran ?; energetická krize od roku 1973; nadbytek ---- nedostatek primárních zdrojů; uhelný průmysl, ropný a plynařský průmysl; elektrárenství – tepelné, vodní, jaderné – výhody a nevýhody – poměr 60:20:20 se stále mění; netradiční zdroje

-         Hutnictví – zahrnuje výrobu železa, oceli, neželezných kovů a slitin; materiálová základna pro strojírenství a stavebnictví; hutnictví železa a oceli – zpracování železné rudy; vyspělé státy; Hutnictví neželezných kovů – jen zlomek – asi 5%, hliník ( bauxit)

-         Strojírenství – zabezpečuje automatizaci, mechanizaci a řízení hospodářství; specializace; všeobecné, dopravní, elektronika a elektrotechnika – stejný podíl;

-         Chemický – anorganická – výroba základních chemic. surovin ( kyseliny); hnojiva

                       - organická – plasty, umělá vlákna, syntetický kaučuk

-         farmaceutický – náročnost na životní prostředí

-         Dřevozpracující – užitkové dřevo; vzácná dřeva ( eben, mahagon); přírodní podmínky

-         Spotřební – velmi staré odvětví, dnes ústup; a) hromadná produkce ( obuv, textil, hračky) b) specializovaná ( šperky, nábytek)

-         Potravinářský – desítky oborů ( mlékárenský, pekařský, masný ….); v rozvojových exportní výroby; tabákový průmysl

 

 

  Severní Amerika                                                             Afrika

Rozvinutý region 

Rozvojový region ( JAR, sev. Afrika)

Dominuje chemický, strojírenský, energetický

dominuje těžební, potravinářský, dřevozpracující

Bohatá naleziště nerost. surovin ( Západ USA, Kanada)

Bohatá naleziště nerost. surovin ( JAR, Katanga, sever)

Kvalifikovaná pracovní síla

Početná, nekvalifikovaná síla

Zapojení vědy a výzkumu do výroby

Věda a výzkum minimální

Dovoz a vývoz výrobku v rovnováze

Převažuje vývoz výrobků

Chemický – výroba syntetických látek a kyselin

Chemický – petrochemie

Energetický – dovoz surovin; USA – tepelné, jaderné; Kanada - vodní

Energetický – nedostatek; snaha o vodní, ale nelze všude, tepelná, chybí jaderná

Strojírenský – rovnoměrné rozvržení, velký význam

Strojírenství – výroba zemědělských strojů, dovoz

Potravinářský – určen pro vnitřní trh

Potravinářský – určen na export

Spotřební – vysoce rozvinuté specializované výroby ( nábytek)

Spotřební – velmi málo, textilní; levné výroby

Hutnictví – tradiční, asi 200 let, vysoká kvalita

Hutnictví – chybí, velmi špatná materiálová vybavenost – přitom zdroje jsou

Stavebnictví – vysoce kvalitní, využívání různých druhů staviva a materiálů

Stavebnictví  - chybí finance, nekvalitní, primitivní, neefektivní

 

 

Česká republika  - patří mezi průmyslové vyspělé státy s pro ně typickými charakteristikami; zvláštnosti

1)      ČR ve 20. letech 20. století patřila mezi 7 nejvyspělejších zemí světa – měla vyspělé strojírenství, chemický, hutnický, textilní a sklářskou výrobu + světoznámé firmy ( ČKD, Baťa), orientace na lehký průmysl; po roce 1948 přeorientování na socialistický blok a těžký průmysl – chybí nám konkurence – úpadek; dnes transformace

2)      tradiční sklářský průmysl – kvalifikovaná síla, tradice, suroviny – Jablonec, Teplice, Karlovy Vary

3)      energetický průmysl – tepelné ( odsíření, lokalizace na surovinu), jaderné ( Dukovany, Temelín), vodní ( Vltava, Dlouhé Stráně)

4)      chybí nám suroviny, neměli jsme kolonie, 50 let jsme se orientovali na těžký průmysl, pro který jsme neměli podmínky ( hutnictví) -----------

kvalifikovaná pracovní síla, tradiční konkurence schopná odvětví ( spotřební průmysl)

 

 

Tato stránka WWW je 11