Světový dopravní systém a jeho návaznost na primární a sekundární sféru

historie, druhy a rozmístění základních odvětví dopravy, základní ukazatele, význam

 

Prezentace doprava – text  + fotografie

 

*  nositelka, realizátorka územních ekonomických svazků; důležitý lokalizační faktor pro umístění firmy

*  má liniový charakter ( zemědělství areálový, průmysl bodový)

*  nákladní – osobní

*  vlivem technického pokroku se prosazuje koncentrace v dopravě – renovace vytížených tras, rušení lokálních tratí

*  dopravní systém zformován až ve 20. století, u vyspělých států základ již v druhé polovině 19. století ( 30% Severní Amerika; Evropa vysoká hustota a frekvence)

*  problematika znečištění životního prostředí ( silniční, letecká, vodní)

*  železniční – hromadný náklad na velké vzdálenosti, dostupnost; vznik v rámci průmyslové revoluce; Typ – Evropský, americký, ruský, koloniální;

*  silniční – kratší vzdálenosti, z domu do domu, znečištění; vedoucí postavení mezi osobní a nákladní přepravou; rozdílná kvalita sítě; USA, Japonsko

*  vodní – říční – velmi stará, pomalá, vázaná na splavné řeky; Rusko (1/5), Čína(1/5), USA, Brazílie

*  vodní – námořní – stará, obrovské vzdálenosti, pomalá, velký objem, kontejnerová přeprava; tankery, bulkery, univerzální lodě; trampová a liniová; BRT - brutto registrovaná tuna, hrubá rejstříková tonáž – hodnota, která udává objem veškerého uzavřeného prostoru lodi v rejstříkových tunách. Používá se k vyjádření celkových stavů obchodních loďstev, nově postavených lodí nebo ztrát plavidel; přístavy; levná vlajka; průplavy

*  letecká – moderní, drahá, rychlá, velké vzdálenosti, dostupnost, hluk, znečištění; největší letiště; nadzvuková letadla – TU 144, Concorde, Jumbo – Jet

*  Potrubní – 1. ropovod v roce 1865 v USA ( v Evropě v Rumunsku); přeprava ropy, naftové deriváty, zemní plyn; spojnice přístavů s místy zpracování; dominuje jasně Sev. Amerika; rozvod elektřiny, vody, potrubní pošta, vínovod, obilí atd.

 

 

Tato stránka WWW je 12