Rusko a USA.  Srovnání bývalých světových velmocí ( bývalé a současné postavení států v rámci světové ekonomiky a politiky, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů; možnosti budoucího vývoje ).

Postavení USA ve světovém hospodářství po 2. světové válce: změny a problémy

 

                               Populace             HNP (mld USD)       HNP/obyv. (USD)      podíl na svět. HNP          podíl na svět. EX         podíl na svět. IM

EU                              346                       6 426                      18 600                       27,4 %                                          35,7 %                          36,4 %

USA                             258                     6 370                       24 700                       27,2 %                                        12,4 %                          16,3 %

Japonsko                                     125                      4 215                       33 750                       18,8 %                                          9,6 %                            6,5 %

 

 

- po celou dobu existence - mimořádná úloha ve světovém hospodářství, i když v poslední době jejich váha klesá (růst dalších dvou center a NIZ)

         - po rozpadu soc. soustavy - upevnění velmocenského postavení

         - výsadní postavení odráží nejen ekon., ale i pol. a voj. aspekty (oslabení jednoho aspektu bývá vyváženo posílením ostatních)

         - zvláštností je kontinentální rozloha (9,4 mil km2) a populace (258 mil obyvatel) - rozsáhlý vnitřní trh (významná role)

         - po pádu brettonwoodského systému a pádu dolar. standartu (70. léta) - oslabování váhy USA v SE      

         - v průběhu 80. let - zvýšení závislosti USA na zahr. kapitálu (důsledek deficitní hosp. politiky)

                         - snaha o přilákání kapitálu (politika vysoké úrok. míry) - vysoký kurs dolaru - růst importu - protekcionismus

                         - zvýšení mez. zadluženosti a závislosti (interdependence)       

         - konec 80. let - zvýšení dynamiky exportu v důsledku přísně centrální zahraničně-obchodní politiky (v rozporu s pravidly volného trhu)

         - na rozdíl od EU a Japonska - palivová a energetická soběstačnost (dodává ekonomice USA na robustnosti)

         - velkou  roli v ekonomice hrají i zahr. filiálky US firem (tzv. druhá americká ekonomika) - zvyšování GNP

         - faktory oslabující USA:  *snížení konkurenceschopnosti              

                                                     *nedostatečné tempo adaptace na vnější podněty (pomalejší strukt. změny)

                                                      *malá dynamika ek. růstu (v porovnání s J a EU)                    

                                                  *velké voj. výdaje v 80. letech - velké zahr. zadlužení - deficitní rozpočty

         - char. prvky zahraničně ekonomické politiky USA:

                   *vnější chování ovlivněno vnitřními potřebami (využití ekon., pol. a voj. váhy a velmocenského postavení)

                   *pokles váhy USA - hl. ve fin. oblasti

                   *odklon od multilaterálních řešení k bilaterálním či regionálním - lepší uplatnění negociační váhy USA (NAFTA)

                        *pozornost mez. měnovým otázkám - důsledek postavení dolaru jako svět. měny (v posl. době - růst region.role DEM a JPY)

 

Tato stránka WWW je 22