Tyto stránky Vám připravuje:

Václav Chochol

ve spolupráci s firmou ChalupaSoft s. r. n.

 

Dotazy, připomínky na adresu – chocholv@email.cz

 

Stránky jsou v rekonstrukci

 

Funkční stránky: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

 

Požadavky k seminární práci ze zeměpisu

 

Dokument

Slepá mapa Evropa

Nejvyšší hory světa

Ministáty Evropy

Regionální geografie - osnova

geo

geo1

 

 

 

Maturitní otázky  ze zeměpisu pro rok 2005/2006


1) Geografie a krajinná sféra (tradiční a současná geografie, definice a objekt geografie, členění krajinné sféry, geosystém; geografické prognózy).


2) Základy geologie a geomorfologie (geologický vývoj, stavba Země, zemská kůra, litosféra a její členění;  horniny a jejich rozdělení, činnost vnějších a vnitřních činitelů, příklady tvaru reliéfu z ČR a světa).


3) Základy planetární geografie ( vesmír, postavení Země ve vesmíru, stručná charakteristika Sluneční soustavy, pohyby Země a její důsledky).

 

4) Kartografie (globus, mapa - měřítko, obsah, generalizace, typy ,využití map; GIS – využití v dnešní společnosti ).

5) Hydrosféra a atmosféra  ( koloběh vody v krajinné sféře, bilance, rozdělení vodstva na zemském povrchu; ovzduší - stavba, složení, pohyby vzduchových hmot a jejich důsledky, globální problém vody, ochrana vodstva a ovzduší).

6) Pedosféra a biosféra - přírodní oblasti Země ( pedogeneze, klasifikace půd; biomy a jejich vazba na složky krajiny; zonalita - šířková pásmovitost a výšková stupňovitost; antropogenní vliv v jednotlivých přírodních zónách).

7) Globální problémy ( vysvětlení pojmu, stručný přehled, charakteristika globálního etnického a náboženského, ekologického problému a problém výživy; současný stav a výhled do budoucnosti).

8) Obyvatelstvo světa ( rasy, jazyky, národy a náboženství; rozmístění obyvatelstva a sídel, migrace obyvatelstva, problematika urbanizace, demografický globální problém).

9) Primární sektor světového hospodářství –  zemědělství, lesnictví a rybolov (živočišná a rostlinná výroba, hlavní světové zemědělské oblasti, zelená revoluce, problematika výživy obyvatel rozvojových zemí, hlavní oblasti lovu ryb, problematika těžby dřeva; situace v ČR).

 

10) Primární sektor světového hospodářství – těžební průmysl ( charakteristika odvětví, naleziště nejvýznamnějších zdrojů surovin a jejich těžba; surovinový a energetický globální problém; situace v ČR).


11) Sekundární sféra světového hospodářství – zpracovatelský průmysl (význam, struktura, rozmístění; srovnej průmyslovou výrobu regionu Severní Ameriky a Afriky – společné a odlišné rysy; situace v ČR).

12) Světový dopravní systém a jeho návaznost na primární a sekundární sféru ( historie, druhy a rozmístění základních odvětví dopravy, základní ukazatele, význam).

13) Terciérní a kvartérní sféra (charakteristika, její funkce a složky s důrazem na cestovní ruch a mezinárodní obchod ).

14) Integrační a dezintegrační tendence současného světa (charakteristika výhod a nevýhod integrace, hlavní mezinárodní politické a ekonomické organizace, s důrazem na integrační procesy v Evropě, EU, zapojení ČR do integračních seskupení, globalizace současného světa).

15) Jádrové a periferní oblasti světa (politická mapa světa, geopolitika, centra současného sociálně-ekonom.vývoje světa, regiony, rozdělení států světa podle stupně hospodářského vývoje, problematika bohatého severu a chudého jihu – příklad asijských tygrů).

16) Regionalizace České republiky ( fyzickogeografická a socioekonomická regionalizace; administrativní členění, porovnání 2 vybraných krajů na základě společných a odlišných znaků).

17) Postavení ČR v Evropě a v rámci EU ( historický vývoj státního území České republiky; geografická poloha České republiky, postavení ČR v Evropě v minulosti a dnes; předpoklady a problémy vstupu do EU).


18) Geografické hodnocení jihočeského regionu ( vymezení regionu, postavení v rámci krajů ČR, možnosti dalšího rozvoje oblasti s ohledem na vstup do EU, příklady příhraničních regionů v dalších regionech ČR ).

 
19) Porovnat západoevropský region s regionem východní Evropa z hlediska (vymezení oblastí a jejich postavení v rámci Evropy, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů).

20) Porovnat region severní Evropa a pobaltské státy s regionem jihoevropským ( vymezení oblastí a jejich postavení v rámci Evropy, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů).

 

21) Porovnat region střední Evropa s regiony jihovýchodní Evropa ( vymezení oblastí a jejich postavení v rámci Evropy, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů).
 

22) Rusko a USA.  Srovnání bývalých světový velmocí ( bývalé a současné postavení států v rámci světové ekonomiky a politiky, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů; možnosti budoucího vývoje ).

23) Socioekonomická charakteristika asijského kontinentu. Porovnat státy Indie, Čína a Japonsko jako dominující země východní a jižní Asie ( postavení v rámci Asie, stručná charakteristika na základě společných a odlišných rysů ).


24) Státy bývalého SSSR ( Současné postavení bývalých sovětských republik v rámci Evropy a Asie, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů).


25) Charakteristika amerického kontinentu – porovnání anglosaské a latinské Ameriky ( specifika, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů ).

 

26) Americký kontinent – porovnání Kanady, Mexika a Brazílie ( postavení v rámci amerického kontinentu, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů ).

 

27) Afrika – obecná charakteristika kontinentu, problematika obyvatelstva a  hospodářské zaostalosti ( příčina špatných demografických a hospodářských ukazatelů, výhled do budoucnosti).

 

28) Afrika – obecná charakteristika kontinentu, porovnání severoafrického regionu s tropickou oblastí ( vymezení oblastí a jejich postavení v rámci Afriky, stručná socioekonomická charakteristika na základě společných a odlišných rysů).

29) Austrálie a Oceánie  ( charakteristika a specifika kontinentu, postavení ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce).

 

30) Polární oblasti a světový oceán (přírodní podmínky a zdroje, hospodářské využití světového oceánu; globální problém vody; výhled do budoucnosti).

 

 

ucenischalupou@ucenischalupou.chytrak.cz